B Major (Diatonic)
   

B Major (Diatonic)

Scale
B Ionian (Major)
C Dorian
D Phrygian
E Lydian
F Mixolydian
G Aeolian (Natural Minor)
A Locrian

E Pentatonic
F Pentatonic
B Pentatonic

C Melodic Minor (Acoustic)
E Major (Diatonic)
F Major (Diatonic)
G Harmonic Minor
B Melodic Minor (Acoustic)
B Harmonic Major

Diatonic

5 7 9 (or 2) 11 (or 4) 13 (or 6)
Avoid 11 (E)
Avoid 13 (A)
Avoid 9 (E), 13 (B)
Avoid 9 (E), 13 (B)
Avoid 11 (B)
Avoid 13 (E)
Avoid 9 (B)